خانه / بخش اخبار / اخبار آکادمی / ترجمه راهنمای معادل سازی وزارت آموزش ملی توسط استاد فراهانی

ترجمه راهنمای معادل سازی وزارت آموزش ملی توسط استاد فراهانی

 

وزارت آموزش ملی ترکیه
راهنمای معادل سازی وزارت آموزش ملی

روزنامه رسمی : 5/3/2004 /25393
مجله اخطاریه: نیسان /آوریل 2004/2559

پیوست و تغییرات

1- ر . ر : 8/9/2004 / 25577 —– م . ا : ایلول / دسامبر 2004 / 2567
2- ر . ر : 23/2/2005 / 25376
3- ر . ر : 12/8/2009 / 37317 —– م . ا : ایلول /دسامبر 2009 / 2624
4- ر . ر : 15/3/2017 / 27875 —- م . ا : نیسان / اوریل 2011 / 2643

قسمت اول
1—هدف
ماده 1 : ( ر. ر 12/8/2009 / 27317 متغیر) هدف از این راهنمایی ترتیب اثر دادن امور مربوط به انجام امور معادل سازی
دانش آموزان مدارس بین المللی و مراکز آموزش متوسطه و ابتدایی خارج از کشور میباشد.

2—حوزه
ماده 2: ( ر. ر 12/8/2009 / 27317 متغیر) این راهنمایی در رابطه با امور معادل سازی دانش آموزان مدارس بین المللی و
یا مراکز آموزش ابتدایی و متوسطه خارج از کشور را شامل میشود.

3—اتکاء
ماده 3: ( ر . ر 12/8/2009 / 27317 متغیر ) این راهنمایی ؛ درباره وظایف و تشکیلات وزارت آموزش ملی به شماره 3797 و به تاریخ 30/4/1992 با اتکاء بر چهارمین ماده قوانین دوم و هشتم در تاریخ 5/1/1961 به شماره 222 آموزش ابتدایی
و چهارمین قانون آموزش به تاریخ 8/2/2007 و به شماره 5580 درباره حقوق ملی ؛ حقوق شخصی و بین المللی شخص دایر میباشد.

 

معرفی ها :

ماده 4 : موارد شامل این راهنمایی ها
آ : وزارت : وزارت آموزش ملی
ب : ریاست : ریاست مراکز تعلیم و تربیت
پ : شورای آموزشی : شورای آموزش موجود در سفارتخانه های مهم جمهوری ترکیه
ت : وابستگان آموزشی: ( ر . ر 8/9/2004 / 25577 ) وابستگان آموزشی موجود در سرکنسولگریهای
کشور ترکیه
ث : معادل سازی : انجام امور تثبیت معادل سازی ( کدام کلاس –دوره – رشته – شاخه ) مراکز آموزش ابتدایی و متوسطه که در ترکیه هستند و بررسی مدارکی همچون دیپلم ؛ مدرک ترک تحصیل ؛ گواهینامه آموزشی؛ مدرک آموزشی ؛رونوشت و کارنامه های دریافت شده از مراکز آموزش ابتدایی و متوسطه خارج از ترکیه .

قسمت دوم

مراجعه جهت امور معادل سازی ؛ مدارک درخواستی ؛ نواقص و ترتیب دهی مدرک معادل ؛ نمره دیپلم ؛ تثبیت / دوره / رشته / شاخه /
جهت معادل سازی و مراکز انجام امور معادل سازی
ماده 5 – امور معادل سازی ؛ در داخل کشور از طرف مدیریت های آموزش ملی استان ؛ و در خارج از کشورتوسط شورای آموزش و وابستگان آموزشی ترتیب داده میشود . معادل سازی کلیه مدارک آموزشی در این مراکز انجام میشود .امور معادل سازی ؛ با اصل مدارک مانند دیپلم ؛ مدرک ترک تحصیل ؛گواهینامه آموزشی ؛ مدرک آموزش ؛ رونوشت و کارنامه دریافتی از مراکز آموزش ابتدایی ؛متوسطه ؛که در خارج از کشور میباشند هم انجام میشود.
در حین آموزش : دانش آموزی که بدون مدرک آموزشی باشد جهت دور نماندن از دوره آموزشی خود ؛ با در نظر گرفتن بیانیه کتبی از ولی و با مشخص شدن انجام تحصیل در کدام کشور ؛ مدرسه ؛ و کلاس به طور موقت میتواند در مدرسه ادامه تحصیل بدهد ولیکن از ولی دانش آموز درخواست تسلیم مدارک آموزشی در طی 2 ماه انجام خواهد گرفت . نتایج قطعی امور معادل سازی دانش آموز مربوطه از طرف مدیریت مدارس پیگیری میشود . در رابطه با کسانی که مدارک لازمه را تسلیم نمی نمایند در راستای قوانین موضوعی ترتیب اثر اعمال خواهد شد.

مدارک درخواستی برای امور معادل سازی

ماده 6 : ( ر . ر 12/8/2009 / 27317 متغیر ) جهت امور معادل سازی ؛ از طرف مراجعه کنندگان برای دریافت مدارک معادل
سازی به فرم پیوست مراجعه (پیوست 1) اصل و کپی مدارک زیر پیوست داده میشود.

 

آ—از طرف کسانی که در مدارس ابتدایی پذیرفته خواهند شد ؛ از مدارس آموزش دیده خود در خارج از کشور ارایه آخرین کارنامه سال تحصیلی و یا مدرک آموزشی خود و در صورت موجود بودن مدرک ترک تحصیل .
ب–: از طرف کسانی که در مقطع متوسطه پذیرفته میشوند ؛ از مدارس آموزش دیده خود در خارج از کشور ارایه آخرین کارنامه سال
تحصیلی و یا مدرک آموزشی خود و در صورت موجود بودن مدرک ترک تحصیل .
پ –: کسانی که دوره متوسطه خود رادر مراکز آموزشی دیگر به پایان رسانده اند ؛ ارایه کارنامه آخرین سال تحصیلی یا مدرک تحصیلی یا مدرک تحصیلی به همراه دیپلم و یا مدرکی دایر بر مستحق شناخته شدن فرد به دریافت دیپلم.
ت–:اصل گذرنامه که در زمان آموزش در خارج از کشور مورد استفاده بوده و یا ترجمه دارای مهر مترجم رسمی از صفحات مربوطه و تاریخ های ورود و خروج .
ث–: در صورت موجودیت کارشناس یا معلم دوره آموزشی در مراکز انجام امور معادل سازی ؛ ترجمه از زبان خارجی دارای مهر مترجم رسمی به زبان ترکی و یا ترجمه های مورد تایید از طرف نمایندگی های خارجی ترکیه .
در مراجعات تابعین خارجی در تبصره اول این ماده ( آ ) و ( ب ) و( پ )و ( ث) به مدارک مشخص شده در بند ها به صورت پیوست ؛ حداقل یکی از موارد زیر در فرم مراجعه افزودن آن الزامی است . امور کسانی که مجوز خارج شدن از شهروندی ترکیه را گرفته اند
همچون امور شهر وندان ترک انجام میپذیرد.
آ–: (- ر . ر : 15/3/2017 / 27875 بند متغیر ) شخصی که کشور مشخصی نداشته باشد و یا تبعه و پناهندگانی که در وضعیت تبعه خارجی قرار دارند همچنین تبعه خارجی که اجازه اقامت در ترکیه و یا اجازه کار در ترکیه به آنها داده شده و نیز تبعه های خارجی مسؤل نمایندگیهای مراکز بین المللی و یا کسانی که در حال انجام ماموریت کاری به عنوان تبعه خارجی هستند ؛ کودکان این افراد مناسب با اسلوب ویزای آموزشی و کپی و یا گذرنامه عکس دار مورد قبول .
ب–: معرفی نامه وزارت امور داخلی دایر بر پذیرفته شدن مراجعه کننده با هدف اخذ شهر وندی جمهوری ترکیه
پ–: معرفی نامه تایید شده لازمه مدرک معادل سازی بدلیل مراجعه جهت اجازه کاری پدر ویا مادر شخص از هر گونه مراکز مربوطه به همراه استحقاق جهت اخذ دیپلم متعلق به مراکز آموزش متوسطه و کسانی که نتوانسته اند دیپلم خود را ارایه و ابراز دهند معادل سازی موقت صورت میگیرد و پس از ارایه دیپلم معادل سازی قطعی (اصلی) صادر میگردد.

 

ترتیب مدارک معادل سازی و نقص مدارک

ماده 7 : در هنگام ترتیب دهی معادل سازی از مفاد زیر استفاده میشود :
آ –: (- ر . ر : 15/3/2017 / 27875 بند متغیر ) مدارک پیوست فرم مراجعه جهت دریافت مدارک معادل سازی شده شخص مراجعه کننده با در نظر گرفتن معیارهای متعلق به کشور مربوطه ارزشیابی میشود. در معادل سازی ها آموزش ابتدایی و متوسطه به طور کلی در نظر گرفته می شود . سن شروع آموزش اجباری که در کشور ترکیه رایج است و با پذیرش سن شروع به آموزش مربوطه در هر سال
تحصیلی معادل سازی میشود . ولی در کشورهایی که دانش آموزانی که دوره ابتدایی و متوسطه آنها مجموعا از 12 سال کمتر و یا بیشتر
میباشد و توانسته باشند در آخرین کلاس دبیرستان قبول شوند همچون دانش آموزانی که توانسته اند در ترکیه آخرین کلاس دبیرستان خود قبول شوند ؛ ارزیابی خواهند شد .مدارک ارزیا بی 2 نسخه ای ترتیب داده میشود. 3
ب –: (ر . ر : 12/8/2009 / 37317 بند متغیر) مراکز مسؤل ترتیب دهی مدرک ؛ به شخص ارایه کننده درخواست نامه در برگه سر تیتر دار ( عنوان دار) و یا با خطاب به مراکز به همراه آدرس ؛ اطلاعات چون نام ؛ نام خانوادگی ؛ نام پدر ؛ نام مادر ؛ تاریخ ومحل تولد در سمت قانونی متن بایستی درج شود.
پ–: بعد از نوشته شدن سر تیتر و موضوع آن در قسمت “مربوطه ” تاریخ درخواست مراجعه ؛ همچنین مندرجات قید شده دیگر با تاریخ و شماره تلفن بصورت مرتب در زیر یکدیگر در قسمت مربوطه مشخص میشود .

ت–: در قسمت متن ؛ مدارس آموزش دیده شخص مربوطه ؛ و کلاسها نشان داده میشود. علاوه بر این (مدرک نشان دهنده ) آخرین کلاس و مدرسه تحصیلی؛ به همراه تاریخ آن مشخص میشود. بر این اساس آموزش انجام شده در خارج از کشور ؛ اینکه با کدام دوره آموزشی و کلاسی که در ترکیه مرسوم میباشد ؛ درج میشود .

ث–: در قسمت پیوست ها در قسمت تحتانی مدرک معادل ؛ نوع وشماره مواد مشخصه بررسی شده نوشته میشود.
نسخه تحت مدرک معادل سازی آماده شده ؛ به همراه مدارک آموزشی به شخص مربوطه در مقابل امضاء ارایه میگردد و یا به آدرس او ارسال میگردد. ولی آنچه که در مدرک معادل نقش اساسی را ایفا میکند وجود مهر مورد ارزیابی قرار گرفت به صورت پشت و رو در اوراق مدرک معادل و درج شماره و تاریخ در قسمت های مشخص درج میشود. دومین نسخه پاراف دار مدرک معادل ؛ در مراکز که معادل سازی انجام شده با اضافه کردن فتوکپی مدارک اصلی بایگانی میشود.

( تبصره سوم : ر . ر : 12/8/2009 / 27317 بند متغیر) در صورتیکه مدرک معادل سازی شده مورد اعتراض باشد دوباره ارزیابی انجام میشود. اعتراض به مراکز ترتیب دهنده مدرک معادل سازی صورت میگیرد ولی در صورتی که برای بار دوم اعتراض انجام شود ؛ اعتراض توسط مراکز ترتیب دهی مدرک به واحد وزارت مربوطه ارسال میشود.در صورتیکه مدرک معادل سازی شده نقصانی داشته باشد در زمان مراجعه صاحب مدرک یک نمونه پذیرفته شده مدرک به شخص مربوطه به صورت دستی تحویل داده میشود ویا با پست ارسال میگردد.

 

( تبصره پنجم : ر . ر : 12/8/2009 / 27317 بند متغیر) در این راهنمایی و در خصوص موجود نبودن راهنمای معادل سازی در معادل سازی های مربوط به سلامت ؛ وزارت دایره ی امور سلامت در معادل سازی های مربوط با دوره های آموزش فن ؛ حرفه؛ مباشری؛مدیریت کل آموزش متداول و شاگرد مسلکی جهت سایر معادل سازی ها نظر ریاست در نظر گرفته میشود.

تثبیت / دوره/ رشته/ شاخه
ماده 9 :برای دانش آموزانی که قرار است در کلاسهای پایانی و میانی دبیرستان های فنی حرفه ای و یا دبیرستانهای عمومی پذیرفته شوند نسبت به مدارکشان دوره / رشته / شاخه ای که میخواهند ادامه تحصیل دهند همان نوع نوشته میشود .دانش آموزانی که دوره / رشته / شاخه /تحصیلی آنها در کارنامه یا مدرک دریافتی از خارج از کشور ؛قید نشده باشد و به کسانی که تثبیت دوره را هم از دروس مدارس انجام نشده حق دوره زبان خارجی برایشان شناخته میشود.
افرادی که میخواهند در دوره فراگیر دبیرستان شرکت کنند .
ماده 10 : بر طبق سیستم قبولی در کلاس با انجام امور معادل سازی افرادی که احتمال پذیرفته شدن در کلاسهای میانی دوره خود را دارند با نوشتن درخواست نامه کتبی به دبیرستان خود به صورت فراگیر میتوانند ادامه دهند. در کنار درخواست نامه مدارک تایید شده ؛ معادل سازی شده و اینکه چند دوره تحصیل کرده و چه اعتباری و امتیازی دریافت کرده مهم بوده و اینکه چند دوره دیگر لازم دارد تابتواند به اتمام برساند باید مشخص گردد.

قسمت سوم
“مدارسی که نیازبه معادل سازی نخواهند داشت”

دانش آموزانی که از مدارس تازه افتتاح شده در خارج از کشور ؛ از طرف جمهوری ترکیه و دانش آموزانی که از جمهوری قبرس شمالی به ترکیه مهاجرت میکنند.
ماده 11 –: ( ر . ر 12/8/2009 / 27317 متغیر) دانش آموزانی که از مدارس افتتاح شده در خارج ازکشوراز طرف جمهوری ترکیه و همچنین دانش آموزانی که از جمهوری قبرس شمالی مهاجرت به ترکیه میکنند شامل امور معادل سازی نمیشوند. طبق مدارک آموزشی ؛ گواهینامه ترتیبی ؛دیپلم و…….درست همانند مدارس ترک قید میگردند و پرونده آنان از این مدارس درخواست میگردد. در ترکیه به مدارسی که با امتحانات ورودی ؛ استعداد و یا امتحانات مرکزی دانش آموزان خود را میپذیرد ثبت نام و قبولی و همچنین انتقالات بر طبق احکام راهنمایی مدارس مزبور انجام میشود.

 

در مدارس ابتدایی ؛ دانش آموزانی که توانسته اند یک کلاس بالاتر از دوره خودقبول شوند از شرکت در کلاسهای بالاتر اختیاری میباشد ویا مدارسی که بر اساس سفارتخانه های ترکیه دارای مدارس بین المللی و اموزش از راه دور (محیط اینترنت) میباشند از این قانون تبعیت میکنند.
ماده 12—( ر . ر 23/2/2005 / 25736)
آ–: مدارس بین المللی که در ترکیه هستند.
ب–:در مدارس آموزش ابتدایی بر اساس سفارتخانه های مهم ترکیه ؛ دانش آموزانی که به همراه کودکان شهروندان دیگر کشورها در حال آموزش دیدن می باشند و به عنوان شهروند کشورغیرترکیه که در این مدارس ثبت نام میکنند فقط به دانش آموزانی که بعد ها به شهروندی ترک دست پیدا خواهند کرد ؛ امور معادل سازی انجام خواهد گرفت.
تبصره پیوستی : ( ر .ر 12/8/2009 / 27317 )جهت آموزش از راه دور در دوره الکترونیک؛ برای مشاغلی که معادلی در کشور ترکیه ندارند مدارک اخذ شده در ارتباط با دوره آموزشی ؛ امور معادل سازی انجام نمی گیرد.

قسمت چهارم

کارهای لازم مدیریت مدارس جهت ثبت نام مراجعه کنندگان با مدارک معادل سازی شده
پذیرش دانش آموزانی که در معادل سازی سطح کلاسهایشان مشخص شده است
ماده 13—دانش آموزانی که بدون هیچ گونه وقفه ای از دوره تحصیلی خود از خارج از کشور باز گشته اند ؛ بدون در نظر گرفتن سن ؛
مجاز به شرکت در کلاسهای آموزشی میباشند.ولی کسانی که در آموزش خود وقفه دارند ویا سن آنها بیش از حد میباشد بر طبق قوانین
پیش بینی شده برای دانش آموزان با آنان رفتار خواهد شد.

(( ر . ر 12/8/2009 / 27317 تبصره پیوستی) : دانش آموزان پس از گذراندن دوره آموزش زبان ترکی و بعد از انجام ثبت نام خود جهت شرکت در کلاسها در همان سال تحصیلی به مانند سایر دانش آموزان همان دوره ؛در کلاسها شرکت داده میشوند. در ارزیابی موفقیت این دانش آموزان قوانین راهنمایی امتحانات و قبولی در کلاس های مراکز آموزش متوسطه وزارت آموزش ملی ؛ اجرا میشود.

 

امور ثبت نام دانش آموزان تابعه خارجی
ماده 14 : در انجام ثبت نام قطعی در مدارس دانش آموزان تابعه خارجی که دارای مدرک معادل هستند؛ قانون مربوط به دانش آموزان تابعه خارجی آموزش دیده در ترکیه ؛ به همراه راهنمایی مربوطه به دانش آموزان تابعه خارجی آموزش دیده در ترکیه ؛ قوانین راهنمایی مربوط به آموزش کودکان کارگر مهاجر اجرا میگردد.
دانش آموزانی که در یک کلاس پایین تر پذیرفته خواهند شد
ماده 15 : در صورتیکه انجام امور پذیرفته شدن به یک کلاس پایین تر با مدرک معادل سازی شده کودکان به همراه درخواست نامه ای که از طرف مدیریت مدرسه داده میشود انجام خواهد پذیرفت ؛ ولی این امر جهت جهت تحصیل در کلاس آمادگی انجام نمی پذیرد.
امتحان تعیین سطح
ماده 16 : (ر . ر : 15/3/2017 / 27875 بند متغیر ) شرایط و مراحل مربوط به کسانی که بدلیل جنگ و غیره نتوانسته اند مدرک خود را ارایه دهند .
آ : در آموزش دوره ابتدایی ؛ زبان ترکی ؛ ریاضیات ؛ فن و حرفه
ب : در دوره آموزش دوره متوسطه عمومی ؛ زبان و مکالمه ؛ ریاضیات ؛ علوم فنی ( فیزیک ؛ شیمی ؛ زیست )
پ : در دوره آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای ؛ زبان و مکالمه ؛ دوره / شاخه
ت : در دبیرستانهای امام هاتیپ ؛ زبان و مکالمه ؛ دوره / شاخه
ث : در دبیرستانهای ورزش و هنر های زیبا ؛ درسهای مشترک بغیر از دروس فرهنگی عمومی مشترک به همراه زبان و مکالمه
از دروس فوق از طرف مدیریت آموزش ملی؛ مدرسه یا مدارس تعیین شده با ریاست مدیریت مدرسه طی کمیسیونی تشکیل شده از معلمین دروس مربوطه به صورت کتبی ؛ شفاهی و عملی آزمون تعیین سطح برگزار میشود. از طرف مدیریت مدرسه امتیازات گرفته شده در دروس امتحانی ؛ تاریخ امتحان و نام مدرسه طی یک مدرک تنظیم گردیده و به مدیریت آموزش ارسال میگردد.
در ارز یابی و اجرای تعیین سطح ؛ امتحانات در مراکز آموزش ابتدایی به تاریخ 27/8/2003 و به شماره 25212 در روزنامه رسمی چاپ شده و نیز آموزش دوره متوسطه به تاریخ 8/12/2004 و به شماره 25664 در روزنامه رسمی قوانین مربوط به راهنمایی امتحانات قبولی در سال تحصیلی ؛ اجراء میگردد.
در صورت اعتراض به نتایج امتحانات با درخواست کتبی دانش آموز و یا ولی ؛ کمیسیون مربوطه دوباره نتایج را ارزیابی کرده و به صورت کتبی نتیجه را به دانش آموز و یا ولی او مشخص میسازد.
تعیین سطح دانش آموزانی که نیازمند آموزش خاص بدلیل معلولیت و یا تیز هوشی میباشند ؛ با انجام همکاری با مرکز تحقیقات و راهنمایی ؛ محقق شده و ارز یابی میگردد. آزمون تعیین سطح ؛ در طی سال تحصیلی در نهادهای آموزش رسمی صورت میگیرد.

 

بر طبق نتایج آزمون تعیین سطح نهادهای آموزش دوره ابتدایی و متوسطه برای دانش آموزانی که پذیرفته خواهند شد در مدرک معادلشان به شماره و تاریخ امتحان نیز اشاره خواهد شد.
امتحان تعیین سطح افرادی که به آموزش خود وقفه داده اند:
ماده 17 : از اجبار ساقط شده است.( ر . ر 15/3/2011 / 27875)
ارزیابی وضعیت دانش آموز در امتحان تعیین سطح:
ماده 18 : از اجبار ساقط شده است. ( ر . ر 15/3/2011 / 27875)
افرادی که قبل از دوره متداول ؛ تحصیل را به پایان میرسانند. ( پایان دوره زودتراززمان قانونی)
ماده 19: کسانی که ازمقطع تحصیلی کشوری که از آن آمده اند را در مدت زمان کوتاهتری تمام کرده وحق انتقال به مقطع بعدی را کسب کرده اند و هم چنین کسانی که جهشی خوانده اند حقوقشان محفوظ می ماند.
از طرفی کسانی که بدون تمام کردن دوره ی متوسطه توانسته اند در دانشگاهی مورد تایید آموزش عالی حداقل در مقطع لیسانس ثبت نام کرده و فارغ التحصیل شوند و یا مدرکی که نشان دهد حداقل ۶٠ واحد پاس کرده اند ارایه دهند هم از مقطع متوسطه فارغ التحصیل محسوب می شوند.

کلاسهای تقویتی
ماده 20:جهت تامین هماهنگی با مدارس کشور ترکیه برای دانش آموزانی که از خارج از کشور ترکیه می آیند و نیز جهت راهنمایی بهتر آنها با هدف پرورش دانش آموزان از طرف مدیریت مدرسه کلاسهای تقویتی میتوانند برگزار نمایند.
امور معادل سازی دانش آموزان تابعه خارجی
ماده 21: امور معادل سازی دانش آموزان تابعه خارجی محصل در مدارس بین المللی که در کشور ترکیه و مدارس موجود و برنامه هایی بر پایه سفارتخانه های مهم ترکیه؛ به شرط هماهنگی با قوانین و مشاوره شخصی ؛ یا نهادها و مدارس رسمی آموزش ابتدایی و برنامه های آموزشی فن و حرفه ؛و عمومی دوره متوسطه انجام میپذیرد.
ماده22:با اتکا ء به مشاوره ؛ راهنمایی معادل سازی از طرف ریاست تنظیم میگردد.
ماده موقت 1: ( ر . ر 15/3/2011 / 27875) در سال تحصیلی 2010 / 2011 در کشورهایی که مدت آموزش ابتدایی و متوسطه 9 سال میباشد. دانش آموزانی که در کلاس پایان متوسطه (نهم) ادامه تحصیل خواهند داد در صورتی که استحقاق ثبت نام در نهادهای آموزش متوسطه توسط سیستم مرکزی پذیرش دانش آموزان در سال 2010 / 2011 در راستای درخواست نامه ولی دانش آموز به کلاسهای نهم و یا دهم میتوانند ادامه تحصیل بدهند.

 

قسمت پنجم
اجبار ؛ اجرا
اجبار :
ماده 23 : این مشاوره از تاریخ انتشار قابل اجرا میباشد.

اجرا:
ماده 24 : این مشاوره توسط وزارت آموزش ملی برگزار میگردد.

 

ترجمه توسط استاد حسین فراهانی

 

 

همچنین ببینید

رنکینگ دانشگاه های ترکیه در سال 2020-2021

رنکینگ دانشگاه های  ترکیه در سال 2020-2021 renking university 2020-2021

۲ نظر

  1. با سلام و عرض ادب خدمت استاد فراهانی عزیز ببخشید وقت گرانبهای شما را میگیرم بنده حقیر فارغ التحصیل رشته فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ٨۴ میباشم و الان نزدیک ١٢ سال سابقه کار به عنوان یک فیزیوتراپیست را دارم.میخواستم به ترکیه مهاجرت کنم و هم زندگی و کار کنم و ادامه تحصیل بدم راستش متاهل هستم و دارای دو فرزند زیر ١٨ سال هستم .در تهران کلنیک فیزیوتراپی دارم و خودم مسئول فنی و مؤسس کلنیک هستم .خواهشمند لست در این خصوص بنده حقیر را راهنمایی کنید